ENVIAMENT A PARTIR DE 30 € ENTREGA 24/48 H

COMPRA ONLINE

Condicions generals de compra

Actualitzades a 18 d'octubre de 2023

GENERALITATS I ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS DE PRESTACIÓ DE SERVEIS ENTRE FORN FRANQUESA S.L. I ELS USUARIS.

Aquest document contractual conté les Condicions Generals la finalitat de les quals és regular, tant la posada a la disposició de la informació, com les relacions comercials que sorgeixin entre FORN FRANQUESA S.L., d’ara endavant el PRESTADOR, i el/els tercers “USUARI/S” del Portal, que comprin qualsevol dels productes oferts a través d’aquest.

Aquestes Condicions romandran publicades en el lloc web, a la disposició dels USUARIS per a reproduir-les i guardarles com a confirmació del contracte, podent ser modificades en qualsevol moment pel PRESTADOR, sense previ avís als USUARIS, mitjançant la publicació d’aquestes modificacions en el Portal amb la finalitat que puguin ser conegudes pels USUARIS, sempre abans de la visita al Portal o a l’adquisició de qualsevol productes oferts. És responsabilitat dels USUARIS llegir-les periòdicament, ja que resultaran aplicables aquelles que es trobin vigents en el moment de realització de comandes.

Per la navegació pel Portal del PRESTADOR Vostè adquireix la condició d’USUARI. La navegació pel Portal, suposa l’acceptació com a USUARI de les condicions d’ús, sense perjudici de l’acceptació expressa per part de l’USUARI de les Condicions Generals de Contractació, la política de protecció de dades, així com, en el seu cas, de les Condicions Particulars, que pogués existir en relació amb la venda dels productes oferts.

Els contractes no estaran subjectes a cap formalitat, amb excepció dels supòsits expressament assenyalats en els Codis Civil i de Comerç i en aquesta o en altres lleis especials.

L’acceptació d’aquest document comporta que l’USUARI:
 • Ha llegit, entén i comprèn l’aquí exposat
 • L’idioma en què s’han redactat aquestes Condicions és en català
 • És una persona amb capacitat suficient per a contractar.
 • Assumeix totes les obligacions aquí disposades

Aquestes condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web del PRESTADOR. El PRESTADOR informa que el comerç és responsable i coneix la legislació vigent aplicable a Espanya i en el marc de la Comunitat Europea, i es reserva el dret de modificar unilateralment les condicions, sense que això pugui afectar els béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació. Les presents Condicions de venda s’aplicaran a les vendes realitzades pel PRESTADOR a Catalunya.

RESTRICCIONS D’ÚS: Els continguts de la pàgina web, així com els drets d’autor i de propietat intel·lectual de la mateixa pertanyen al PRESTADOR o als seus proveïdors de continguts. Vostè com a Usuari, podrà accedir a la pàgina web i imprimir una còpia dels continguts als quals accedeixi durant la seva visita, però està prohibit qualsevol altre ús del Portal i dels seus continguts, que pugui vulnerar els drets de propietat industrial i/o intel·lectual, i/o que pugui danyar o  deteriorar el normal funcionament d’aquest, els béns o drets del PRESTADOR, o dels seus proveïdors, o a la resta d’usuaris o, en general, de qualsevol tercer.

Identitat de les parts contractants

S’informa de les dades identificatives i de contacte del PRESTADOR de serveis de la societat de la informació que opera en el portal www.coquesdeperafita.com (d’ara endavant, el Portal) la titularitat del qual és de FORN FRANQUESA S.L., amb domicili social en PG.  ANT AGUSTI, 8 08589 - PERAFITA (Barcelona), NIF B60872181 inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, full num. B131157, foli 76, volum 28263, inscripció 1a, amb telèfon d’atenció al client 938530030 e mail comandes@fornfranquesa.com

I d’un altre, l’USUARI, registrat en el lloc web mitjançant un “Nom d’usuari” i “contrasenya”, com a elements identificadors i habilitadors per a l’accés a la compra de productes pel Portal, segons es descriu en l’apartat d’aquestes Condicions Generals “Procediment de Contractació”.

Objecte del contracte

El contracte actual té per objecte regular la relació contractual de compravenda, nascuda entre el PRESTADOR i l’USUARI en el moment en què aquest accepta durant el procés de compra en línia la casella corresponent, i adquireix el /els productes/s oferts pel PRESTADOR en el seu Portal.

La relació contractual de compravenda comporta el lliurament, a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, dels productes oferts pel PRESTADOR en el seu Portal.

Procediment de contractació

L’USUARI, per a poder accedir als productes que ofereix el PRESTADOR, haurà de ser major d’edat i donar-se d’alta a través del lloc web mitjançant la creació d’un compte d’usuari. Per això, l’USUARI haurà de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que se li requeriran, els quals es tractaran de conformitat amb el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 (GDPR), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), relativa a la protecció de dades de caràcter personal i detallada en l’Avís legal i en la Política de privacitat d’aquest lloc web.

L’USUARI seleccionarà un nom d’usuari i una contrasenya, sobre els que té responsabilitat plena d’ús i custòdia, i és responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al PRESTADOR. Es compromet a no cedir el seu ús ni a permetre l’accés a ells de tercers, assumint la responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin derivar d’un ús indegut d’aquests. Igualment, l’USUARI es compromet a comunicar al PRESTADOR, amb la major rapidesa, la seva pèrdua o robatori, així com qualsevol risc d’accés al “Nom d’Usuaris” i/o la “Contrasenya”, de manera que aquest procedeixi al bloqueig immediat.

Una vegada ha estat creada el compte d’usuari, s’informa que conforme al que exigeix l’article 27 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), el procediment de contractació seguirà els següents passos:
 
 1. Clàusules generals de contractació.
 2. Enviament i lliurament de comandes.
 3. Dret de desistiment.
 4. Reclamacions i resolució de litigis en línia.
 5. Força major.
 6. Competència.
 7. Generalitats de l’oferta.
 8. Preu i termini de validesa de l’oferta.
 9. Despeses de transport.
 10. Forma de pagament, despeses i descomptes.
 11. Procés de compra.
 12. Dissociació i suspensió o rescissió del contracte.
 13. Llei aplicable i jurisdicció.

1. CLÀUSULES GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Les presents Condicions Generals han estat elaborades de conformitat amb el que s’estableix en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, la Llei 7/1988 sobre Condicions Generals de Contractació, el Reial decret 1906/1999 pel qual es regula la contractació electrònica amb condicions generals en desenvolupament de l’article 5.3. de la Llei 7/1998 del reial decret legislatiu 1/2007 de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General de Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, la Llei 7/1996 d’Ordenació del Comerç Minorista, el Reial decret -llei 14/1999 reguladora de la signatura electrònica i quantes disposicions legals resultin d’aplicació.

El PRESTADOR, informa que els tràmits per a efectuar l’adquisició dels productes oferts, són aquells que es descriuen en les presents condicions generals, així com aquells altres específics que s’indiquin en pantalla durant la navegació, de manera que l’Usuari declara conèixer i acceptar aquests tràmits com a necessaris per a accedir als productes oferts en el Portal. Els clients no podran revendre els productes que adquireixin a través d’aquesta Web, per tant les vendes es realitzen al consumidor final.

Per a poder comprar els nostres productes online i poder-los lliurar al seu domicili, cal que faci una comanda per un import mínim de 50 euros (impostos inclosos).

Si la recollida de la comanda és en alguna dels nostres botigues físiques, no hi ha restriccions de compra mínima.

Tota informació proporcionada durant el procés de contractació serà emmagatzemada pel PRESTADOR, de manera que l’usuari podrà, prèvia sol·licitud efectuada per escrit o per e-mail sol·licitar informació referent a les operacions efectuades per ell dins dels 6 mesos anteriors. Qualsevol modificació i/o correcció de les dades proporcionades pels Usuaris durant la navegació, haurà d’efectuar segons les indicacions incloses en el Portal.

2. ENVIAMENT I LLIURAMENT DE COMANDES

L’USUARI triarà el lloc de recepció de la mercaderia en el moment d’efectuar la comanda al PRESTADOR, qui es reserva el dret a utilitzar tots els mitjans necessaris per a realitzar el lliurament dels productes en l’adreça indicada per l’USUARI.

FORN FRANQUESA serveix i lliura els productes només a domicilis de poblacions de la província de Barcelona.

L’Usuari haurà de facilitar una adreça de lliurament on habitualment, i en horari de matí, pugui ser lliurada la comanda.

Els terminis de lliurament dels productes comprats es confirmaran en el moment que s’hagi rebut la comanda i en tot cas s’entregaran entre les 24h i 48h des de la data de confirmació, al domicili que ens hagués designat i que necessàriament haurà d’estar dins de l’àrea geogràfica on servim.

No es lliuraran comandes en apartats postals o espais públics, per la qual cosa ha de tenir en compte aquesta circumstància.

FORN FRANQUESA adoptarà les mesures exigides a un comerciant diligent perquè el lliurament pugui efectuar-se en el temps acordat, si bé no assumeix responsabilitat alguna si això no pot realitzar-se com a conseqüència que les dades facilitades siguin falses, inexactes o incompletes o quan el lliurament no pugui efectuar-se per causes alienes, o per absència del destinatari. En tals casos, s’entendrà resolt el contracte i li podrem reclamar les despeses de transport i d’enviament derivats del lliurament fallit de la comanda per causes alienes a la nostra voluntat.

Si ho prefereix, pot recollir la comanda a la botiga que indiqui enlloc d’enviar-li al seu domicili, la qual cosa ens ho haurà de comunicar al fer la comanda indicant el dia i hora de recollida. En aquest cas, si recull la comanda una altra persona, haurà de portar còpia del mail de confirmació de la compra feta online.

Si ha optat per recollir la compra a alguna dels nostres botigues, assumeix la responsabilitat de fer-ho dins del plaç establert, no fent-se responsable FORN FRANQUESA dels inconvenients, que en cas contrari se li puguin ocasionar. En tot cas la recollida haurà de ser dins dels franges horàries i dies autoritzats per l’obertura de la botiga on és farà el lliurament.

No és realitzaran lliuraments de productes, els dies no autoritzats pel calendari comercial d’obertura d’establiments en diumenges i festius.

En el cas que FORN FRANQUESA no pogués respectar els horaris previstos, el comprador autoritza a ser informat com més aviat millor, per correu electrònic o per telèfon.

La mera recepció del productes comprats per part d’una tercera persona suposa l’expressa autorització per part del comprador a aquesta, perquè és faci càrrec de la recepció de la comanda realitzada.

Tant el comprador com la tercera persona que hagués rebut la comanda és comprometen expressament a fer-se càrrec d’aquesta, reservant-se el dret que hagin d’acreditar i facilitar les seves dades d’identitat, com a constància de la recepció, per mitjà d’algun dels documents legals d’identificació en vigor, i, si fos necessari, pel número d’identificació de la comanda.

La comanda és considera lliurada en el moment del seu lliurament al receptor i en el seu cas la signatura de l’albarà de lliurament.

3. GARANTIA LEGAL I DRET DE DESISTIMENT

En el cas de productes peribles, és a dir, que poden caducar o deteriorar-se en un curt període de temps, aquest tipus de subministrament de béns queda exempt de devolució, segons l’incís d) de l’article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març, no obstant això, oferim la possibilitat a l’Usuari, en un termini de 2 dies hàbils des del lliurament de la comanda, d’anul·lar-la o retornar la seva comanda si no li ha satisfet, podent desistir totalment o parcialment d’aquest. Una vegada finalitzat aquest termini, el PRESTADOR no acceptarà devolucions per desistiment de compres en aquesta mena de productes. En 48 hores a la recepció en els nostres magatzems del producte retornat es procedirà a la comprovació d’aquest, i si es compleix l’exposat en aquesta clàusula, el PRESTADOR procedirà al seu reemborsament de la següent forma:
 • Les devolucions motivades per trencaments, mercaderies defectuoses o errors en la tramitació de la seva comanda, es realitzaran sense cap cost per a l’Usuari, reemborsant el Prestador el 100% del cost de la mercaderia, així com els costos d’enviament i retorn de la mercaderia, sense demores indegudes, i en tot cas, a tot tardar 14 dies naturals a partir de la data en la qual ens informi l’USUARI de la seva decisió de desistir del contracte.
 • En les devolucions sense causa justificada, les condicions seran les mateixes que en l’apartat anterior, si bé les despeses de devolució de l’enviament seran a càrrec del client, i aquests seran les mateixes despeses de l’enviament de la comanda inicial es realitza des de la mateixa adreça.

Les devolucions parcials d’una comanda donaran lloc a reemborsaments de preu parcials.

4. RECLAMACIONS I RESOLUCIÓ DE LITIGIS EN LÍNIA

Qualsevol reclamació que l’USUARI consideri oportuna serà atesa com més aviat millor, es poden realitzar en les següents direccions de contacte:

Postal: FORN FRANQUESA S.L., PG. SANT AGUSTI, 8 08589 - PERAFITA (Barcelona)

Telèfon: 938530030

E-mail: comandes@fornfranquesa.com

Resolució de litigis en línia (Online Disputi Resolution)

Conforme a l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d’accés gratuït per a la resolució de conflictes online entre l’USUARI i el PRESTADOR, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció d’un tercer, anomenat Organisme de resolució de litigis, que actua d’intermediari entre tots dos. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb totes dues parts per a aconseguir un acord, podent finalment suggerir i/o imposar una solució al conflicte.

Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

5. FORÇA MAJOR

Les parts no incorreran en responsabilitat davant qualsevol falta deguda a causa major. El compliment de l’obligació es demorarà fins al cessament del cas de força major.

6. COMPETÈNCIA

L’USUARI no podrà cedir, transferir o transmetre els drets, responsabilitats i obligacions contractats en la venda.

Si alguna estipulació d’aquestes condicions fos considerada nul·la o d’impossible compliment, la validesa, legalitat i compliment de la resta no es veuran afectats de cap manera, ni sofriran modificació de cap manera.

L’USUARI declara haver llegit, conèixer i acceptar les presents Condicions en tota la seva extensió.

7. GENERALITATS DE L’OFERTA

Totes les vendes i lliuraments efectuats pel PRESTADOR s’entendran sotmeses a les presents Condicions.

Cap modificació, alteració o pacte contrari a la Proposta Comercial de l’Empresa o a l’aquí estipulat, tindrà efecte, excepte pacte exprés per escrit signat pel PRESTADOR, en aquest cas, aquests pactes particulars prevaldran.

El PRESTADOR es reserva la facultat de modificar les seves especificacions respecte de la informació facilitada en la seva publicitat, fins que no afecti el valor dels productes oferts. Aquestes modificacions tindran així mateix validesa en cas que, per qualsevol causa, es veiés afectada la possibilitat de subministrament dels productes oferts.

8. PREU I TERMINI DE VALIDESA DE L’OFERTA

Els preus que s’indiquin respecte a cada producte inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), altres impostos i taxes que puguin gravar-los i les despeses d’enviament. En tot cas, s’expressen en la moneda Euro (€).

El preu dels productes serà el que s’estipuli a cada moment en el Portal. L’USUARI assumeix que la valoració econòmica d’alguns dels productes podrà variar en temps real, però els possibles canvis no afectaran les comandes respecte als que ja hagi enviat una confirmació d’enviament.

Tret que s’indiqui expressament el contrari, seran a càrrec del comprador serveis addicionals i annexos al producte adquirit.

Abans de realitzar la compra, l’USUARI podrà comprovar en línia tots els detalls del pressupost: articles, quantitats, preu, disponibilitat, impostos i el total de la compra. Els preus poden canviar diàriament mentre no es realitzi la comanda.

Tot pagament realitzat al PRESTADOR comporta l’emissió d’una factura a nom de l’USUARI registrat, o de la raó social que aquest hagi informat en el moment de realitzar la comanda. L’usuari consent expressament que se li expedeixi una factura electrònica en forma pdf, podent revocar el consentiment a qualsevol moment enviant un escrit a aquest efecte a comandes@fornfranquesa.com

Per a qualsevol informació sobre la comanda, l’USUARI podrà contactar a través del telèfon d’atenció al client del PRESTADOR 938530030 o via correu electrònic en comandes@fornfranquesa.com

9. DESPESES DE TRANSPORT

No hi han despeses d’enviament.

Per a poder comprar els nostres productes online i poder-los lliurar al seu domicili, cal que faci una comanda per un import mínim de 50 euros (impostos inclosos).

Si la recollida de la comanda és en alguna dels nostres botigues físiques, no hi ha restriccions de compra mínima.

10. FORMES DE PAGAMENT, CÀRRECS I DESCOMPTES

Una vegada decidits els productes i guardats en el carret l’USUARI accepta iniciar el procés de compra i pagament del preu. El PRESTADOR, és el responsable de les transaccions econòmiques i possibilita les següents formes per a efectuar el pagament d’una comanda:
 • Targeta de crèdit, el pagament es realitza a través d’una connexió segura i directament a l’entitat bancari encarregada de la transacció. EL PRESTADOR contacta amb el servidor de pagaments segur, qui sol·licitarà a l’usuari tots els detalls de la targeta amb la qual pagarà (Màster Card, Visa, Maestro…) i tots els tràmits es gestionaran directament pel lloc web del servidor de pagaments sense que ni el PRESTADOR ni cap tercer puguin tenir accés.

El servidor de pagament segur contactarà amb l’entitat financera que ha emès la targeta i sol·licitarà autorització per a efectuar la compra. A continuació, el procés tornarà a la web del PRESTADOR.

Quan, per qualsevol motiu, no sigui possible fer el càrrec del preu, el procés de venda s’anul·larà automàticament i el contracte de compravenda no farà efecte. El Prestador informarà automàticament d’aquesta situació a l’usuari enviant-li un correu electrònic.

FORN FRANQUESA és reserva el domini dels productes lliurats en tant no rebi el complet pagament dels mateixos.

Mesures de seguretat

El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades en la indústria, com ara SSL, dades introduïdes en pàgina segura, firewalls, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això a fi d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per a aconseguir aquestes finalitats, l’usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per a efecte de la corresponent autenticació dels controls d’accés.

El PRESTADOR es compromet a no permetre cap transacció que sigui o sigui considerada il·legal per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir de manera negativa en ells.

Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d’un producte o servei que no compleixi amb totes les lleis aplicables al Comprador, Banc Emissor, Comerciant o Titular de la targeta o targetes.

11. PROCÉS DE COMPRA

Qualsevol producte del catàleg es pot afegir a la cistella. En aquesta, només s’observaran els articles, la quantitat, el preu i l’import total. Una vegada guardada la cistella es procedirà a calcular els impostos, càrrecs i descomptes segons les dades de pagament.

Les cistelles no tenen cap vinculació administrativa, només és un apartat on es pot simular un pressupost sense cap compromís per totes dues parts.

Des de la cistella es pot fer una comanda seguint els passos següents per a la seva correcta formalització:

PAS 1. Seleccioni els productes que vol comprar

PAS 2. Compri com a convidat, facilitant les dades d’enviament i en el seu cas de facturació. O bé procedeixi a crear un compte i les dades s’enregistraran, de manera que no haurà d’introduir-les de nou cada vegada que vulgui comprar a la botiga.

PAS 3. Revisi la seva compra

PAS 4. Procedeixi al pagament amb targeta de crèdit a través d’una passarel.la segura de pagament

Quan rebem la seva comanda, procedirem a confirmar-li-ho per correu electrònic en l’adreça que ens hagi facilitat, en el termini de vint-i-quatre hores, enviant-li un justificant de recepció que indicarà el nom de comanda i contindrà les condicions generals i si escau particulars del contracte.

En el supòsit que algun producte no estigués disponible, l’hi comunicarem al més aviat possible a través de les dades que ens ha proporcionat, amb la finalitat que a la seva elecció pugui substituir-ho per un altre o bé rescindir la compra.

Les comunicacions amb el comprador és realitzaran preferentment a través de correu electrònic, telèfon, i missatgeria instantània, per la qual cosa haurà de facilitar les dades actuals a cada moment. Això sense perjudici d’utilitzar altres mitjans de contacti que s’hagin facilitat.

L’USUARI s’obliga a presentar dades verídiques, exactes, actuals i completes sobre la seva identitat personal i lloc de lliurament i a actualitzar aquestes dades per a assegurar la seva exactitud, actualitat i totalitat.

L’USUARI és responsable de la seguretat i custòdia de la contrasenya que li adjudica el PRESTADOR, qui no assumeix cap responsabilitat per l’ús no autoritzat de contrasenyes fins no ser degudament informat per l’USUARI de la seva pèrdua, robatori, manipulació o qualsevol altra incidència que obligui al seu bloqueig.

12. DISSOCIACIÓ I SUSPENSIÓ O RESCISSIÓ DEL CONTRACTE

Si qualsevol d’aquests termes i condicions es considerés il·legal, nul·la o per qualsevol raó inaplicable, aquesta condició es considerarà separable i no afectarà la validesa i aplicabilitat de cap de les condicions restants.

EL PRESTADOR podrà, sense previ avís, suspendre o acabar l’accés de l’USUARI als seus serveis de e-commerce, íntegrament o en part, per qualsevol raó vàlida, incloent, sense limitacions, quan l’USUARI no compleixi o segueixi qualsevol de les obligacions establertes en aquest document o qualsevol disposició legal, llicència, reglament, directiva, codi de pràctiques o polítiques d’ús aplicables.

Quan EL PRESTADOR exerceixi qualsevol dels seus drets o facultats sota aquesta Clàusula, tal exercici no perjudicarà ni afectarà l’exercici de qualsevol altre dret, facultat o recurs que pugui estar a la disposició de l’USUARI.

13. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions es regiran o interpretaran conforme a la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El PRESTADOR i l’USUARI acorden sotmetre’s als jutjats i tribunals del domicili de l’USUARI qualsevol controvèrsia que pogués suscitar de la prestació dels productes o serveis objecte d’aquestes Condicions.

Fira Medieval Harpia
Balaguer
Del 24 al 26 de Maig

Fira Modernista
C/Bruc entre València i Mallorca (Eixample BCN)
Del 24 al 26 de Maig

Fira de St. Ponç
Castelldefels
Del 24 al 26 de Maig

Fira de les Enramades
Arbúcies
El 26 de  Maig

Ara tambe ens pots trobar al Mercat de La Seu d'Urgell els dimarts i dissabtes!
 

Les nostres botigues

Les nostres botigues