ENVIAMENT A PARTIR DE 50 € ENTREGA 24/48 H

COMPRA ONLINE

Condicions generals de compra

Actualitzades a 6 d’octubre de 2020

Objecte

Les presents condicions generals regulen la compra de productes per part dels Usuaris a través del lloc web www.coquesdeperafita.com   propietat de  FORN FRANQUESA, SL (d'ara endavant FORN FRANQUESA) amb domicili social a Passatge Sant Agustí, 8 -08589- Perafita- (Barcelona), tel. 93 8530030-, CIF B-60872181, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 28263, foli 76, full B131157, inscripció 1, telèfon nº                       93 8530030, correu electrònic comandes@fornfranquesa.com

Acceptació de les condicions generals

Al comprar  qualsevol dels productes oferts en aquesta web, el comprador manifesta expressament que ha llegit, entès i accepta sense reserves les condicions generals de la contractació, així com les condicions particulars que poguessin establir-se. 
Totes les condicions generals estaran permanentment a la disposició dels usuaris amb anterioritat a la contractació i podran ser emmagatzemades ,  reproduïdes i impreses en la versió vigent a cada moment. Aquestes condicions tindran un període de validesa indefinit, reservant-se FORN FRANQUESA el dret de modificar-les unilateralment, sense que això pugui afectar als productes o promocions que van ser adquirits i vigents amb anterioritat a la modificació, per la qual cosa es recomana als usuaris que les llegeixin detingudament cada vegada que accedeixin a aquest portal, entenent-se vigents les que a cada moment apareguin publicades en el mateix. 
El contracte es redactarà en català. S'informa que el document electrònic en què es formalitzi el contracte no s’arxivarà. 

Procés de compra online

PAS 1. Seleccioni els productes que vol comprar
PAS 2. Compri com a convidat, facilitant les dades d’enviament i en el seu cas de facturació. O bé procedeixi a crear un compte i les dades s’enregistraran, de manera que no haurà d’introduir-les de nou vegada que vulgui comprar a la botiga.
PAS 3. Revisi la seva compra
PAS 4. Procedeixi al pagament amb targeta de crèdit a través d’una passarel.la segura de pagament

Mitjans tècnics per corregir errors

Durant el procés de compra i abans de prémer el botó  de pagament apareixen diferents finestres de confirmació de les dades que s'introdueixen, de manera que s'impedeix continuar si no es proporcionen totes les dades que en cada cas se sol·liciten. També abans de procedir a la confirmació de la comanda, el client podrà corregir qualsevol error en la introducció de les dades, canviar el contingut del carret de la compra i fins i tot cancel·lar-la íntegrament, podent retrocedir a les pantalles anteriors per realitzar les rectificacions oportunes. Abans i després de realitzar la comanda podrà contactar amb nosaltres a través de l'adreça electrònica comandes@fornfranques.com  o trucar al telèfon 938530030 indicant l'error sofert amb la finalitat de procedir a la seva correcció.

Qui pot comprar

Per poder comprar els productes que s’ofereixen a la nostra web, el comprador declara que és  major de 18 anys i té  el seu domicili a Catalunya. En el cas que contracti una persona jurídica, la persona que actua en la seva representació declara sota la seva responsabilitat que té poders vigents que li autoritzen a realitzar aquest acte.
Els clients no podran revendre els productes que adquireixin a través d'aquesta Web, per tant les vendes es realitzen al consumidor final.

On servim

FORN FRANQUESA serveix i entrega els productes només a domicilis de poblacions de la província de Barcelona.

Compra mínima

Per a poder comprar els nostres productes online i poder-los entregar al seu domicili, cal  que faci una comanda per un import mínim de 30 euros (impostos inclosos). 
Si la recollida de la comanda és en alguna de les nostres botigues físiques, no hi ha restriccions de compra mínima.

Comunicació amb el client

Les comunicacions amb el comprador es realitzaran preferentment a través de correu electrònic,  telèfon, i missatgeria instantània, per la qual cosa haurà de facilitar les dades actives a cada moment amb tal finalitat. Això sense perjudici d'utilitzar altres mitjans de contacte que s'hagin facilitat.

Confirmació de la comanda

Quan rebem la seva comanda, procedirem a confirmar-li-ho per correu electrònic en l'adreça que ens hagi facilitat, en el termini de vint-i-quatre hores, enviant-li un justificant de recepció que indicarà el nombre de comanda i contindrà les condicions generals i si escau particulars del contracte.

Disponibilitat del productes

En el supòsit que algun producte no estigués disponible, l'hi comunicarem al més aviat possible a través de les dades que ens ha proporcionat amb la finalitat de que a la seva elecció pugui substituir-ho per un altre o bé rescindir la compra.

Lliurament de comandes

Els terminis de lliurament dels productes comprats es confirmaran en el moment que s'hagi rebut la comanda i en tot cas s’entregaran entre les 24h i 48h des de la data de confirmació, al domicili que ens hagués designat i que necessàriament haurà d'estar dins de l'àrea geogràfica on servim. 
No es lliuraran comandes en apartats postals o espais públics, per la qual cosa ha de tenir en compte aquesta circumstància. 
FORN FRANQUESA adoptarà les mesures exigides a un comerciant diligent perquè el lliurament pugui efectuar-se en el temps acordat, si bé no assumeix responsabilitat alguna si això no pot realitzar-se com a conseqüència que les dades facilitades siguin falses, inexactes o incompletes o quan el lliurament no pugui efectuar-se per causes alienes, o per absència del destinatari. En tals casos, s'entendrà resolt el contracte i li podrem reclamar les despeses de transport i d'enviament derivats del lliurament fallit de la comanda per causes alienes a la  nostra voluntat.
Si ho prefereix,  pot recollir la comanda a la botiga que indiqui enlloc d’enviar-li al seu domicili, la qual cosa ens ho haurà de comunicar al fer la comanda indicant el dia i hora de recollida. En aquest cas, si recull la comanda una altra persona, haurà de portar còpia del mail de confirmació de la compra feta online.
Si ha optat per recollir la compra a alguna de les nostres botigues, assumeix la responsabilitat de fer-ho dins del plaç establert, no fent-se responsable FORN FRANQUESA dels inconvenients, que en cas contrari se li puguin ocasionar. En tot cas la recollida haurà de ser dins de les franges horàries i dies autoritzats per l’obertura de la botiga on es farà el lliurament. 
No es realitzaran lliuraments de productes els dies no autoritzats pel calendari comercial d'obertura d'establiments en diumenges i festius.
En el cas que FORN FRANQUESA no pogués  respectar els horaris previstos, el comprador autoritza a ser informat com més aviat millor, per correu electrònic o per telèfon.
La mera recepció del productes comprats per part d’una tercera persona suposa  l'expressa autorització per part del comprador a aquesta, perquè es faci càrrec de la recepció de la comanda realitzada.
Tant el comprador com la tercera persona que hagués rebut la comanda es comprometen expressament a fer-se càrrec d'aquesta, reservant-nos el dret que hagin d'acreditar i facilitar les seves dades d'identitat, a les finalitats de constància de la recepció, per mitjà d'algun dels documents legals d'identificació en vigor, i, si fos necessari, pel número d'identificació de la comanda.
La comanda es considera lliurada en el moment del seu lliurament al receptor i en el seu cas la signatura de l’albarà de lliurament.

Preus

Els preus que s'indiquen respecte a cada producte inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), altres impostos i taxes que puguin gravar-los i les despeses d’enviament. En tot cas, s'expressen en la moneda Euro (€). 
Tret que s'indiqui expressament el contrari, seran a càrrec del comprador serveis addicionals i annexos al producte adquirit.
Els preus aplicables a cada producte seran els publicats en el lloc web i aplicats de forma automàtica, als quals s'afegiran si escau, les despeses addicionals que el client hagués consentit, configurant la suma de tots aquests conceptes el total degut de pagament  en l'última fase del mateix.

Facturació i mitjans de pagament

Podrà fer el pagament de les comandes  amb targeta de crèdit (visa, ...)  a través d’una passarel.la segura de pagament, en la qual l’entitat bancària emissora de la targeta s’encarregarà de comprovar la identitat del titular de la targeta i la seva autenticitat abans d’autoritzar el pagament, així com de la protecció de les dades del client. D’aquesta manera, nosaltres no disposarem de les seves dades bancàries, la qual cos dota de major seguretat el procés de pagament. 
Qualsevol incidència que pugui sorgir serà responsabilitat de l’emissor, havent el client de contactar amb l’entitat bancària en qüestió.
L'usuari consent expressament que se li expedeixi una factura electrònica en forma pdf podent revocar el consentiment a qualsevol moment enviant un escrit a aquest efecte a comandes@fornfranquesa.com

Reserva de domini

FORN FRANQUESA es reserva el domini dels productes lliurats en tant no rebi el complet pagament dels mateixos. 

Drets de desistiment

Tenint en compte la naturalesa dels productes que poden comprar-se en aquesta Web, que poden deteriorar-se o caducar amb rapidesa, no és aplicable el dret de desistiment.

Garanties i devolució de productes en cas de falta de conformitat

El comprador  o el receptor haurà de comprovar la quantitat i qualitat dels productes comprats quan els rebi havent de notificar-nos i descriure sense dilació indeguda qualsevol falta de conformitat del producte a comandes@fornfranquesa.com 
Al comprador consumidor o usuari:
.  Li recordem l'existència de la garantia legal per a béns.  A causa de la naturalesa dels productes, els terminis de garantia són els que constin com a data de caducitat o de consum preferent. L'obligació del venedor en cas de no conformitat del producte queda limitada a la substitució del producte sense cost algun per al consumidor, incloent si escau les despeses d'enviament, la rebaixa del preu o la resolució del contracte amb consegüent devolució dels diners.
. Quan el producte arribés en mal estat a causa del transport, haurà d'indicar-ho en l'albarà del transportista  i dins de les 24 hores de la seva recepció comunicar-nos-ho per fer la reclamació oportuna.

Informació, queixes i reclamacions

En el cas que vulgui formular una reclamació, queixa o sol·licitar informació sobre els productes oferts o comprats, poden trucar al telèfon 93 8530030 o enviar un correu electrònic a comandes@fornfranquesa.com  
S'informa també que els consumidors i usuaris tenen a la seva disposició fulles oficials de queixa, reclamació i denúncia que se li enviaran en suport electrònic  prèvia sol·licitud formulada mitjançant correu electrònic a l'adreça abans indicada.

Llei aplicable i jurisdicció

La interpretació i aplicació d'aquestes condicions es regiran per la legislació espanyola. En cas de conflicte, sense perjudici de sotmetre's al que estableixi imperativament la llei especialment quan el contractant sigui un consumidor o usuari, amb renúncia a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, les parts se sotmeten expressament a la jurisdicció dels jutjats de la ciutat de Vic.
USO DE COOKIES: En https://www.coquesdeperafita.com usamos cookies necesarias con finalidad de funcionamiento básico de la web. Haciendo clic en ACEPTAR consiente el uso de las cookies. Puede revocar el consentimiento en cualquier momento. Puede ampliar información, o saber cómo configurar sus preferencias aquí, y obtener más información en “POLÍTICA DE COOKIES.”
Més informació
Cookie Tipus Propòsit Més informació
ci_session Necessàries S'utilitza per identificar cada usuari que accedeix a la web. fornfranquesa.com
session_id Necessàries S'utilitza per saber si l'usuari ha acceptat el missatge d'acceptar cookies. fornfranquesa.com
Acceptar Més informació